OGAE Song Contest 2021 – Armenia

OGAE Armenia will be represented by Sirusho with “Es u Du

Biography

Siranush Harutyunyan, known professionally as Sirusho is an Armenian singer and songwriter. She received her first award when she was nine years old for her song “Lusabats”. Sirusho’s first studio album, Sirusho, was released in 2000; followed by the second album Sheram in 2005. In the same year, she was awarded the Future of Armenian Music, Best Album and Best Female Performer awards in the first Armenian National Music Awards.

Sirusho reached international recognition after representing Armenia in the Eurovision Song Contest 2008 with her co-written song “Qélé, Qélé” in Belgrade, Serbia. The song finished fourth in the final and became a hit in Europe. The BBC described her as “national treasure” of Armenia during the contest.

In 2012, Sirusho released the single “PreGomesh”, which inspired her to launch a range of handcrafted silver jewelry of the same name, representing Armenian culture and craftsmanship mixed with modern fashion trends. Sirusho is the first Armenian artist to be twice-nominated at World Music Awards with “PreGomesh”.

In 2013, W magazine featured Sirusho in their list of “6 un-American idols”, with the author saying “the door is still open for Sirusho to introduce the world to a sound and language largely unknown in the West”. In 2017, Sirusho was awarded with the title of Honored Artist of Armenia upon the decree of President Serzh Sargsyan. Sirusho’s musical style reflects the Armenian traditional sounds mixed with modern music.

Lyrics

Ես ու դու, ու թող սպասեն
Ես ու դու, ու թող խոսեն
Քոնը կլինեմ հավետ, քեզ հետ

Մենք իրար գտանք անսպասելի
Երդվեցինք լինել անբաժանելի
Կյանքը որոշեց ստուգել սերը մեր (սերը մեր)
Փորձություն տվեց ավել

Ես ու դու իրար սիրեցինք
Երբ աշխարհը գլխիվայր էր շրջվել
Ես տեսնում եմ քեզ ու հոգիդ
Ու ոչինչ չի կարող դա փոխել
Ես ու դու, ու թող սպասեն
Ես ու դու, ու թող խոսեն
Քոնը կլինեմ հավետ, քեզ հետ

Ես ու դու ընդդեմ ստի անհոգի
Կհարթենք ուղին մեր երազանքի
Ձեռքդ տուր ու հավատա’ սերը կշողա
Չէի փոխի աշխարհը քեզ հետ
Կփոխենք աշխարհը քեզ հետ

Ես ու դու իրար սիրեցինք
Երբ աշխարհը գլխիվայր էր շրջվել
Ես տեսնում եմ քեզ ու հոգիդ
Ու ոչինչ չի կարող դա փոխել
Ես ու դու, ու թող սպասեն
Ես ու դու, ու թող խոսեն
Քոնը կլինեմ հավետ, քեզ հետ

Հավատա ուժին հոգու արդար
Հավատա, ու չի լինի դադար
Դու նայիր ու հավատա
Այն աչքերին, ուր դեռ կա սեր

Ես ու դու իրար սիրեցինք,
Երբ աշխարհը գլխիվայր էր շրջվել
Ես տեսնում եմ քեզ ու հոգիդ
Ու ոչինչ չի կարող դա փոխել
Ես ու դու, ու թող սպասեն
Ես ու դու, ու թող խոսեն
Քոնը կլինեմ հավետ, քեզ հետ

Ես ու դու իրար սիրեցինք,
Երբ աշխարհը գլխիվայր էր շրջվել
Ես տեսնում եմ քեզ ու հոգիդ
Ու ոչինչ չի կարող դա փոխել
Ես ու դու, ու թող սպասեն
Ես ու դու, ու թող խոսեն
Քոնը կլինեմ հավետ, քեզ հետ

Lyrics (English)

Me and you, and let them wait
Me and you, and let them talk
I will be yours forever, with you

We found each other unexpectedly
We swore to be inseparable
Life decided to test our love (our love)
Tried more

You and I fell in love
When the world turned upside down
I see you and your soul
And nothing can change that
Me and you, and let them wait
Me and you, and let them talk
I will be yours forever, with you

You and I are against a soulless lie
We will pave the way for our dream
Give your hand and believe, love will shine
I would not change the world with you
We will change the world with you

You and I fell in love
When the world turned upside down
I see you and your soul
And nothing can change that
Me and you, and let them wait
Me and you, and let them talk
I will be yours forever, with you

Believe in the power of the righteous soul
Believe and there will be no pause
You look and believe
To the eyes where there is still love

You and I loved each other,
When the world turned upside down
I see you and your soul
And nothing can change that
Me and you, and let them wait
Me and you, and let them talk
I will be yours forever, with you

You and I loved each other,
When the world turned upside down
I see you and your soul
And nothing can change that
Me and you, and let them wait
Me and you, and let them talk
I will be yours forever, with you

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: